روز درخت و درختکاری

29 / 11 / 1396

مطالعه شود .

لطفا جهت روز درخت و درختکاری ، دانش آموز یک گلدان کاکتوس آماده و به مدرسه بیاورند، گلدان ها به نام خود بچه ها در مدرسه نگهداری می شوند . ( اندازه گلدان به دلخواه می باشد. )

                     با تشکر