مسابقه بزرگ میثاق با خورشید پنهان

5 / 10 / 1397

مطالعه شود .

موضوع : مسابقه بزرگ میثاق با خورشید پنهان (13) 1- کتاب بک زندگی مهدوی (1) : برای اولیای دانش آموزان با تخفیف ویژه مبلغ150000 ریال در نظر گرفته شده است. 2- هر کتاب دارای یک پاسخ نامه شماره دار مخصوص می باشد که در هنگام تحویل کتاب بایستی تحویل گرفته شود. 3- پاخ نامه مسابقات اولبا به نام یکی از والدین (پدر و مادر) تکمیل و ارسال گردد. 4- پاسخ نامه ها بدون خط خوردگی یا چند جوابی یا لاک گرفتگی باشد.