متن سرود همگانى شماره سه

10 / 9 / 1394

لطفا تا تاريخ ٩٤/١٠/٧ حفظ شود

ﺧﺪاي ﺳﻼم به ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﻋﻄﺮو رﻧﮓ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺸﻨﮓ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎران و ﻧﻘﻞ و ﺗﮕﺮگ ﻧﻔﺲ ﻫﺎي ﺑﺎد و ﺗﭙﺶ ﻫﺎي ﺑﺮگ ﺧﺪاﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﺷﺎر از آراﻣﺶ اﺳﺖ ﻃﺮﻓﺪار ﺳﺮ ﺳﺒﺰي و داﻧﺶ اﺳﺖ ﺧﺪاي ﺻﻤﻴﻤﻲ، ﺧﺪاي ﺳﻼم ﺧﺪاي ﻏﺰل ﻗﺼﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺧﺪاﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺪه دﻟﻲ ﺳﺎده و آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺪه