اجراى طرح شناى دانش آموزان كلاس سوم

15 / 9 / 1394

جزئيات اجرايى طرح سباح

اولياى گرامى پايه سوم به اطلاع مى رسانيم طبق اطلاع رسانى قبلى به شما عزيزان در مورد طرح اجبارى شنا براى دانش آموزان ،لطفا جزئيات كامل اجراى طرح را مطاله فرماييد: ثبت نام در اين طرح براى كليه دانش آموزان كلاس سوم اجبارى مى باشد،در پايان دوره گواهى نامه اى روى كارنامه ى پايان سال اضافه خواهد شد كه تكميل كننده مدارك لازم جهت ثبت نام سال آينده خواهد بود.دانش آموزانى كه به دلايل برخى مشكلات پزشكى قادر به استفاده از استخر نمى باشند ضرورى مى باشد گواهى پزشكى مورد نظر را به مسئولين مدرسه ارائه دهند.هرگونه غيبت در طول اجراى طرح و ايجاد مشكل در صدور گواهى نامه بر عهده ى ولى دانش آموز مى باشد .طبق بند يك بخشنامه ى رسمى طرح سباح هر دانش آموز مى بايست مبلغ ٥٥٠٠٠٠ ريال را از طريق مسئولين مدرسه به حساب هيئت شناى استان واريز كند.نام استخر ،روز و زمان شروع دوره مشخص نمى باشد.بديهى ميباشد كه هر چه زودتر مبلغ قيد شده واريز گردد استخر و روز و ساعات بهترى را مى توان براى دانش آموزان در نظر گرفت.اياب و ذهاب دانش آموزان نيز بر عهده اوليا مى باشد.جناب سردارى معلم ورزش مدرسه نيز در استخر همراه دانش آموزان خواهند بود.با تشكر از همكارى هميشگى شما عزيزان