جزئىات تكميلى طرح سباح كلاس سوم

24 / 9 / 1394

لطفاًمطالعه فرمائيد

با سلام به اطلاع مى رساند ثبت نام تمامى دانش آموزان كلاس سوم جهت شركت در طرح الزامى سباح انجام شده است.استخر رزرو شده براى دانش آموزان استخر احسان مى باشد و كلاس ها از تاريخ ٩٤/١٠/٢٦ لغايت ٩٤/١١/٢١ در روز هاى زوج ساعت ١٤:٣٠ الى ١٥:٣٠برگزار مى گردد.لازم به ذكر است مسئوليت اياب و ذهاب دانش آموزان بر عهده ى اوليا مى باشد و ضرورى است كه ١٥ دقيقه قبل از شروع هر جلسه بايد در محل حضور داشته باشند و پس از اتمام هر جلسه سريعا محوطه را ترك نمايند.با تشكر