مسابقه ى نوجوان سالم

15 / 10 / 1394

لطفاً مطالعه شود

به اطلاع مى رساند براى گسترش فرهنگ پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى و سوء مصرف دخانيات مسابقه ى انشاء با موضوع مضرات سيگار توسط اداره ى آموزش و پرورش برگزار مى گردد.دانش آموزان مى توانند انشاىخود را روى صفحه ى A4 به صورت تايپ شده تا تاريخ ٩٤/١٠/٢٠ به مربى پرورشى تحويل دهند.لازم به ذكر است ٢٤ نفر برتر از طرف اداره يك ربع سكه بهار آزادى اهدا خواهد شد.